حافظۀ ترجمه

حافظۀ ترجمه نوعی ابزار برای تسریع و تسهیل کار مترجم است.

پنج‌شنبه 21 اسفند‌ماه سال 1393 ساعت 08:32 ب.ظ

پرهیز از ترجمه لفظ به لفظ (10)


جمله فارسی

برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و بهره برداری بهینه از ساختارهای حمل و نقلی موجود جهت تامین حمل و نقل کارا و مناسب، می توان تقویت شبکه شریانی وکریدورهای اصلی شهری را مورد مطالعه قرار داد


ترجمه انگلیسیTo strike a balance between supply and demand and to optimally use existing transportation structures for efficient and proper transportation, a study on the promotion of arterial networks and main urban corridors can be conducted.